La majoria d'equipaments culturals de la ciutat obren els seus espais a entitats, empreses i institucions per a poder organitzar activitats pròpies: conferències, cursos, jornades, debats, cinema-fòrums, festivals, certàmens, espectacles, etc.

Segons el Reglament per a la Utilització Privativa d'Equipaments Culturals adscrits a la gestió del Servei de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet, BOE núm. 253, la concessió de l'espai es pot fer en règim de cessió segons diferents supòsits. Els preus públics del lloguer de les diferents sales per a l'any 2019 es poden consultar a les ordenances aprovades i els preus públics.

Per tal de poder fer ús de les sales dels diferents espais, cal posar-se en contacte amb l'equipament cultural per fer la pre-reserva de la data, lliurar el document de sol·licitud a través de registre i la documentació requerida en el mateix i abonar mitjançant autoliquidació el preu corresponent a les hores sol·licitades, d'acord al procediment indicat al punt 7 del Reglament:

Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local dels equipaments culturals

Extracte sobre les Biblioteques de L'Hospitalet

Article 2

  1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local dels equipaments municipals destinats a activitats culturals que s’assenyalen a la tarifa de l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal, llevat del cas que el seu ús per part de tercers es degui a les pròpies finalitats que, com a espais socialitzats, tenen assignades.
  2. No estaran subjectes a l’abonament de les taxes les entitats sense afany de lucre, registrades al Registre d’Entitats Municipals, així com les persones físiques o jurídiques que presentin propostes relacionades amb la programació i objectius de l’equipament, i siguin esdeveniments considerats d’interès públic pel seu contingut cultural o social, això només s’aplicarà quan l’esdeveniment sigui obert a tota la ciutadania.

Article 6

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de tarifes següent:

  • 3. Equipaments bibliotecaris
  • 3.1. Aules multimèdia:  54,11€/hora
  • 3.2. Sales petites (fins a 15 m2). 10,81€/hora
  • 3.3. Sales mitjanes (més de 15 m2 i fins a 60 m2). 21,62€/hora
  • 3.4. Sales grans (més de 60 m2). 28,15€/hora
  • 3.5 Jardins de Can Sumarro. 54,11€/hora

Segueix-nos a la Xarxa

Connecta't amb la teva Biblioteca, segueix-nos a Twitter.